GỬI THƯ
Em hong mái tóc nhẹ như thu
Sóng sánh mắt ai ánh sao đùa
Gió bay lất phất tà thu mỏng
Hanh vàng gom góp lá giao mùa

Xem thêm ... MM_Ngoc