TÌNH YÊU
Tình yêu làm thời gian trôi, nhưng thời gian làm Tình yêu phôi pha...

Yêu là đặt hạnh phúc của chúng ta trong hạnh phúc của người khác...

Xem thêm ... Diên Vỹ